Privacy statement

Privacy statement

Stichting Fundraising Rotary Club Dordrecht, hierna te noemen: de stichting heeft als doel het werven van fondsen ten bate van goede doelen en het uitkeren van de geworven fondsen aan de door deze stichting geselecteerde goede doelen. Om dit doel te bereiken organiseert de stichting activiteiten zoals de Rotary Santa Run Dordrecht en de Rotary Santa on Tour. Voor het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten moeten persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit Privacy Statement heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens door de stichting om de door haar gestelde doelen te bereiken. Daarmee heeft dit statement betrekking op alle door deze stichting beheerde websites.

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig mee om. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen, of laten nemen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben.

Gebruik van persoonsgegevens

Er worden persoonsgegevens verzameld van bedrijven en individuen ten behoeve van het werven van fondsen en het mogelijk maken van deelname aan de activiteiten. Voor de deelname aan de activiteiten zijn gegevens nodig om de deelnemers te informeren over hun deelname en over de betreffende activiteit, hun betaling voor de activiteit, hun eventuele schenking aan de stichting, om deelname te controleren en dergelijke. Voor de fondsenwerving worden persoonsgegevens verzameld om deze werving mogelijk te maken, voor de financiële afhandeling van schenkingen, het informeren van de sponsoren over de betreffende activiteit en dergelijke.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het verwerken van de deelname van deelnemers en sponsors.

Persoonsgegevens van sponsors worden verwerkt om:

  • Donaties te kunnen verwerken.
  • Een sponsoradministratie te kunnen voeren.
  • Sponsors te kunnen informeren over de aanstaande en de volgende Santa Run of andere door de stichting georganiseerde activiteiten.
  • Sponsors te kunnen vragen om nieuwe donaties.
  • Onze financiële administratie te kunnen beheren en te voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • Nieuwe sponsors kunnen werven.

Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt om:

  • De deelname aan de Santa Run of andere door de stichting georganiseerde activiteiten mogelijk kunnen maken en te kunnen controleren.
  • Een deelnemers administratie te kunnen voeren.
  • U te kunnen informeren over de aanstaande Santa Run of andere door de stichting georganiseerde activiteiten.
  • Onze financiële administratie te kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.

Algemene uitgangspunten

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan zoals hierboven vermeld.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derde partijen.

Wanneer verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door een derde partij, zoals een IT leverancier die onze website(s) bouwt en beheert, kan deze partij ook toegang hebben tot deze gegevens. In dit geval zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Gegevens van deelnemers worden maximaal tot zes maanden na de betreffende activiteit bewaard. Gegevens van sponsors worden maximaal tot twee jaar na de betreffende activiteit bewaard. Of zolang nodig is om aan financiële en/of fiscale (wettelijke) verplichtingen te voldoen.

Rechten

U heeft verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens.

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw eigen persoonsgegevens.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Stichting in algemene zin, zowel bij de Stichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek doet of een klacht indient zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen en/of uw klacht gegrond is. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan of klacht hebt ingediend.

Als we het verzoek of de klacht in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Als u een donatie hebt gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze (nieuwe) activiteiten. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. Als u dit niet wenst kunt u dit aan ons kenbaar maken door een email te sturen naar privacy@rotarysantarundordrecht.nl met het verzoek om u uit te schrijven.

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement dan kunt u mailen naar: privacy@rotarysantarundordrecht.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

Gebruik beeldmateriaal

Op de websites en het promotiemateriaal van de stichting wordt beeldmateriaal gebruikt dat wordt gemaakt tijdens de activiteiten. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. Voor meer uitleg over het gebruik van beeldmateriaal kun je meer informatie vinden op het volgende adres https://www.charlotteslaw.nl/mag-je-nog-fotos-maken-en-publiceren-na-de-avg/.